%100

İndirim

Haziran Ayına Kadar

Komisyonsuz

Alışveriş!

1. TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (‘sözleşme’) www.kazanankadin.com (kısaca SİTE olarak anılacak) tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını, Sitede yer alan tüm politika ve kuralların ekleriyle birlikte işbu sözleşmenin  ayrılmaz bir parçası olacağı belirtilmiş, İvedik OSB Mah. 1455. Cadde, 22/41 Yenimahalle / Ankara adresinde mukim, Margarit Bilişim ( bundan böyle ‘Kazanan Kadın’ olarak anılacak) ve Sitede sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen üye/kullanıcı/alıcı/satıcı,kurumsal üye sıfatına sahip (kısaca ÜYE olarak anılacak) üye olmaya elektronik olarak onay veren ‘Üye’ arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Sözleşme: “Site”de yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Sözleşme”yi anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Site”de yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.
Site:  www.kazanankadin.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, çevrimiçi (on-line) ortamdan ulaşılabilen internet sitesini ifade eder.
Kullanıcı: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve/veya tüzel kişi/kişileri ifade eder.
Üye: Site’ye üye olan ve Site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi/kişileri ifade eder.
Üyelik: Site’ye üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın Site’deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği bilgilerin “Kazanan Kadın” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılmasını ifade eder.Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
Satıcı: Site’ye üye olan ve Site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri Site üzerinden Üye’ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi/kişileri ifade eder.
Alıcı: Site’ye üye olan ve Site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, Site üzerinden “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek ve/veya tüzel kişi/kişileri ifade eder.
Kurumsal üye: Site’ye üye olan ve Site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren kullanıcıyı ifade.
Mağaza: Kurumsal Üye’nin Site üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği Kazanan Kadın ürünüdür.
Alt Kullanıcı: Mağaza sahibi Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir.
Kazanan Kadın Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi: “Alıcı” ve “Satıcı” arasında düzenlenen satış akdinin “ödemeye” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “Kazanan Kadın” tarafından sağlanan hizmet.
Kazanan Kadın Arayüzü: Başta “ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin “KULLANICILAR” tarafından görüntülenebilmesi ve “Kazanan Kadın Veritabanı”ndan sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846  Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Kazanan Kadın”ne ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
Kazanan Kadın Veritabanı: “Site” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Kazanan Kadın”ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
Kazanan Kadın Güvenli Hesabı: Kazanan Kadın Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi “ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için “Kazanan Kadın” tarafından yönetilen banka/ödeme aracı kurum nezdindeki havuz hesabı.
Bana Özel Sayfası: Üye’nin Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, “Kazanan Kadın”den talepte bulunduğu, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği sadece  “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfayı ifade eder.
İlan Verme Kuralları: Site’ye üye olan ve Site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde, sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri Site üzerinden hangi kurallarla satışa sunabileceğini ifade eder.
Kazanan Kadın Hizmet ve Koşulları: “Site” içerisinde “Üye”nin işbu “Sözleşme” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Kazanan Kadın” tarafından sunulan uygulamalardır. “Kazanan Kadın”, “Site” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”den “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Gizlilik Politikası: Üye’lerin Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Kazanan Kadın tarafından hangi amaçlarla ne şekilde kullanılacağını ve Kazanan Kadın’ın çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen metni ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’ye, Site içerisinde yer alan kullanım, üyelik, hizmetler, politikalar ve kurallara ilişkin Kazanan Kadın tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere, politikalara ve kurallara ilişkin Kazanan Kadın tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyenin hak ve yükümlülükleri
4.1.1. “Üye” olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik statüsünün kazanılması için, Site’de bulunan işbu Sözleşme’yi onaylaması, kendisinden talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Kazanan Kadın tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme’de ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Kendisinden talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Bana Özel Sayfası’ndan ulaşabileceği “Üyelik İptali” butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
4.1.2. “Üye”, Site’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Kazanan Kadın’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.1.3. “Üye”lerin Bana Özel Sayfası’na girişte kullandıkları ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ın güvenliğini sağlamalarımünhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya Kazanan Kadın’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.
4.1.4. “Üye”, Kazanan Kadın’ın yazılı onayı olmadan işbu “Sözleşmesi”yi veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
4.1.5. “Üye”, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Site dâhilinde yaptığı bu işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
4.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Üye”, “Kazanan Kadın”nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Site” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Site”ye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu “Sözleşme” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Kazanan Kadın” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2. Kazanan Kadın’ın hak ve yükümlülükleri

4.2.1. “Kazanan Kadın”, işbu “Sözleşme”de bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Bana Özel Sayfası” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Sözleşme” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Kazanan Kadın” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
4.2.2. “Kazanan Kadın”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Kazanan Kadın Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Kazanan Kadın Veritabanı’ın ve bu veri tabanında yer alan bilgilerin kısmen ve tamamen başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Kazanan Kadın” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Kazanan Kadın” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Kazanan Kadın’‘ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.2.3. “Kazanan Kadın”, “Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Site” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Kazanan Kadın”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “Kazanan Kadın”nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “Kazanan Kadın” yapabilir. “Kazanan Kadın” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
4.2.4. “Site” üzerinden, “Kazanan Kadın”nin kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “Kazanan Kadın” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Site” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Kazanan Kadın”nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.2.5. “Kazanan Kadın”, “Site”nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Sözleşme” koşullarına, genel ahlak kurallarına uymayan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir ve şekilde erişimden kaldırabilir; “Kazanan Kadın” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
4.2.6. “Kazanan Kadın”nin, “Kazanan Kadın” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Site”de “Üye”ler tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.3. Alıcının hak ve yükümlülükleri

4.3.1. “Alıcı”, “Site” üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek Mesafeli Satış sözleşmelerinde Satıcı’ın  satıcı  taraf, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; Kazanan Kadın’ın bahsi geçen Mesafeli Satış Sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını;  dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’ın yürürlükteki Tüketici Hukuku Mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.
4.3.2. “Alıcı”, “Site”de ilanları gösterilen “Satıcı”ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ni ve Kazanan Kadın’ın internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. “Alıcı”nın “Site” üzerinden Kazanan Kadın’ın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, “Satıcı” ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. “Alıcı” bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
4.3.3. “Alıcı”, “Site” üzerinden “Kazanan Kadın” internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile “Satıcı” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, “Alıcı” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
4.3.4. “Alıcı”, “Site” üzerinden “Kazanan Kadın”nin internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, “Kazanan Kadın’ın Güvenli Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “Kazanan Kadın’ın “Güvenli Hesabı” dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; Kazanan Kadın’ın işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “Alıcı” ve “Satıcı”nın hak ve borçları da işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere tabi değildir. Kazanan Kadın, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek “Alıcı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, “Kazanan Kadın” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında “Site”nin ilgili bölümünden “Alıcı”ya duyurulmaktadır. “Alıcı” taksitli ödemeye karar verir ise, “Site”nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
4.3.5. “Alıcı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Satıcı” ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “Kazanan Kadın’ın, Güvenli Hesabı”na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ni süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. “Alıcı”, “Satıcı”ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp “Güvenli Hesap”taki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transferi  için ” Bana Özel Sayfası” üzerinden bildirimde bulunacağını veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü “Satıcı”ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için ‘’Bana Özel Sayfası” üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde “Kazanan Kadın Güvenli Hesabı”nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak “Satıcı”nın ürünü geri aldığına dair “Bana Özel Sayfası’’ üzerinden bildirimde bulunması halinde “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “Kazanan Kadın”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “Kazanan Kadın” tarafından “Satıcı”nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve “Kazanan Kadın Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için “Bana Özel Sayfası”  üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”deki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.6. “Alıcı”, “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Kazanan Kadın’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.3.7. “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için “Kazanan Kadın’ın Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu “Sözleşme”nin 4.3.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “Kazanan Kadın”ne bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “Kazanan Kadın Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı” nın parası üzerinde “Kazanan Kadın”nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. Satıcının ve Kurumsal Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

4.4.1. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’ satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
4.4.2. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’ satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu “Sözleşme”  hükümlerince belirlenen veya “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen “Site”nin ve “Site”de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.4.3. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’ satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu “Kazanan Kadın”nin ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder ve taahhüt eder.
4.4.4. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan “Alıcı”ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
4.4.5. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’,  “Alıcı”nın “Kazanan Kadın’ın Güvenli Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Alıcı”ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve  ürün ve/veya hizmetin teslimini “Alıcı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.4.6. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı  sorumlu olduğunu, bu yönde “Kazanan Kadın”ne yapılan taleplere karşı Kazanan Kadın’ın her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4.7. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’, işbu sözleşmenin 4.4.4. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, Kazanan Kadın tarafından yönetilen “Kazanan Kadın’ın Güvenli Hesabı”na “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve “Alıcı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “Alıcı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder.
4.4.8. “Satıcı”, ve ‘’Kurumsal Üye’’, “Alıcı”nın ürünü teslim alıp, “Kazanan Kadın Güvenli Hesabı”ndaki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına iletilmesi için Kazanan Kadın’ne bildirimde bulunabileceğini veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti “Satıcı”ya  iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için Kazanan Kadın’ne bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder.
4.4.9. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’, “Alıcı”nın 4.4.7 ve 4.4.8 yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Kazanan Kadın’ın, “Satıcı”nın “Alıcı”ya yolladığı ürün ve hizmeti “Alıcı”nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve “Kazanan Kadın’ın Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya iletilmesi için Kazanan Kadın’ne  bildirimde bulunulmuş sayılacağını ve işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti” ’deki süreçlere, “Site” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4.10. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’, “Alıcı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini  ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “Alıcı”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. ”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “Kazanan Kadın” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “Bana Özel Sayfası” üzerinden “Site”ye gireceğini, bu yükümlülükleri  yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “Kazanan Kadın’ın Güvenli Hesabı”na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4.11. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’, “Alıcı”nın kendisine havale edilmesi için “Kazanan Kadın Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve “Alıcı”nın işbu sözleşmenin  4.3.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “Kazanan Kadın’ne bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “Kazanan Kadın Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde Kazanan Kadın’ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5. KAZANAN KADIN HİZMET VE KOŞULLARI

5.1.Kazanan Kadın Hizmetleri
5.1.1. “Kazanan Kadın”, “Üye”ler tarafından “Kazanan Kadın Veritabanı”na yüklenen içeriklerin “Kullanıcılar” tarafından “Site” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle “Kazanan Kadın Veritabanı” üzerinden sorgulanabilmesini ve “Site” üzerinden “Kazanan Kadın”ne ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
5.1.2. “Kazanan Kadın”, ” Sözleşme”de belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “Site” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “Üye”lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, “Kullanıcılar” ve/veya “Üye”lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “Site” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “Site” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.
5.1.3. “Kazanan Kadın”, ” Sözleşme”de  belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “Site” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “Üye”lerine “Site” içerisinde “Kullanıcılar”ın “Üye”lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
5.1.4. “Kazanan Kadın”,”Üye”lerin “Site” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer “Üye”ler tarafından “Site” üzerinden “Kazanan Kadın”ne yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “Site” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “Site” üzerinden “Üye”lerinin hizmetine sunmaktadır.
5.1.5. “Kazanan Kadın”,”Üye”lerine “Site” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerine yönelik “Site” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer “Üye” ve “Kullacı”ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
5.1.6. “Kazanan Kadın” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “Kazanan Kadın” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “Kazanan Kadın”nin yetkisi dahilindedir. “Kazanan Kadın” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

5.2. İlan Verme Kuralları
5.2.1. “Satıcı”, ” Bana Özel Sayfası” üzerinden “Kazanan Kadın” tarafından belirlenen “İlan Verme Kuralları”na uygun ” Bana Özel Sayfası” içerisindeki arayüzleri kullanarak, ‘’Kurumsal Üye’’ ise kendisine ait ‘’Mağaza’’ üzerinden ilanlarını oluşturacak ve Kazanan Kadın Veritabanı’na yükleyecektir.
5.2.2. Kazanan Kadın”, “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’ tarafından Kazanan Kadın Veritabanı’na yüklenen ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların “Site”de yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. “Kazanan Kadın”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri koşulları, süreleri İlan Verme Kuralları uyarınca serbestçe tayin ve tespit ederek, “Site”de yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.3. “Satıcı”, “Site”de yayınlanan ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Satıcı”nın hukuken üzerinde ilan/ilanları belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Yasaklı Ürünler Listesin’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Satıcı”lar için “Kazanan Kadın”, “Satıcı”ya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Üye”liğini askıya alabilir, “Üye”likten çıkarabilir, “Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu “Sözleşme”yi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
5.2.4. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’ hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.5. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’ kendisine ait ilanlarını “Site”de “Satıcı Rehberi” ve ‘’Kurumsal Üyelik’’ bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte “Site” üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu “Sözleşme”nin haricinde, “Site”nin “Satıcı Rehberi” ve ‘’Kurumsal Üyellik’’ bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.6. “Satıcı” ve ‘’Kurumsal Üye’’,  “Kazanan Kadın”nin Site üzerinden yayınlanan ilan/ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “Kazanan Kadın” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapmasına yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
5.2.7. “Satıcı” ve ’Kurumsal Üye’’,  “Site”de  yayınlayacağı ilan/ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, “Site”nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “Site”de yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.8. “Satıcı” ve ’Kurumsal Üye’’ Site üzerinden yayınlanan tüm ilan/ilanların, yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, burada gerçekleştirilen  iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.2.9. “Kazanan Kadın”, Satıcı ve Kurumsal Üye tarafından Kazanan Kadın Veritabanı’na yüklenen ve “Site”de yayınlanan ilan/ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması,  başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu “Sözleşme” ve “Site”de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması  şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle “Satıcı”ya ve ‘’Kurumsal Üye’’’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilan/ilanlarının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “Kazanan Kadın” bahsi geçen duruma ilişkin “Satıcı”ya ve ‘’Kurumsal Üye’’’ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, “Kazanan Kadın”ni talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

6.1. Kazanan Kadın, Üye’nin Site’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Kazanan Kadın, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikasını inceleyebilir ve 08508883635 numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.
6.2. Üye tarafından Site’de beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen  kişisel veriler; işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Kazanan Kadın ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir. 
6.3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Kazanan Kadın tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kazanan Kadın söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına  sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Kazanan Kadın ve iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

kazanankadin.com markası ve logosu, kazanankadin.com mobil uygulamasının ve Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Kazanan Kadın tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Kazanan Kadın’ın mülkiyetindedir. Üye, Kazanan Kadın’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Kazanan Kadın’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, kazanankadin.com mobil uygulamasının veya Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Kazanan Kadın’ın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Kazanan Kadın’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Kazanan Kadın’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kazanan Kadın, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Site’de yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Kazanan Kadın’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Kazanan Kadın’ın işbu Sözleşme’de doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Kazanan Kadın ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Sözleşme’de doğabilecek ihtilaflarda Kazanan Kadın’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Kazanan Kadın’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
10.3. Bildirim Kazanan Kadın, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
10.4. Üyelik Sözleşmesi’ın Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme  bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
10.5. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Main Menu